•  
AŽD Košice

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

dodávateľov/návštev/zmluvných partnerov


Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť AŽD SLOVAKIA a.s. je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona            č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na ohradkova@azdslovakia.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

AŽD SLOVAKIA a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava IČO: 36194522

Kontakt na prevádzkovateľa: 00421/258 282 301, ohradkova@azdslovakia.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu využívate a akým spôsobom spravuje objednávateľ ovládanie svojej ochrany súkromia u nás ako u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúvať identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom plnenia predzmluvných a zmluvných záväzkov.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Pre účely plnenia zmlúv a zmluvných záväzkov v oblasti poskytovaných komplexných projektových prác, v oblasti železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu.

Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), telefónne číslo, emailová adresa, fakturačná adresa, Vaša funkcia v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu. Tieto údaje spracúvame najmä na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných. Údaje sú u Prevádzkovateľa spracovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu sa uchovávajú po dobu 10 rokov alebo do vysporiadania zmluvných záväzkov. Údaje spracovávané pre účely účtovníctva sa u Prevádzkovateľa archivujú 10 rokov.

Snímanie kamerovým systémom v sídle spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s.– oprávnený záujem pre účely ochrany majetku našej spoločnosti, bezpečnosť našej spoločnosti aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch spoločnosti v súlade s  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do priestorov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s..

Na základe súhlasu dotknutej osoby u objednávateľa - na všetky marketingové a propagačné účely spoločnosti, na zasielanie ponúk a na adresnú komunikáciu s potenciálnymi klientmi.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, a však je nevyhnutný. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na ohradkova@azdslovakia.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Využívame aj služby sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. S týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo sprostredkovatelia  písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

Kategória príjemcov:

 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií
 • poisťovne
 • orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári
 • daňoví poradcovia, audítori
 • a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem na ich spracúvaní. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje  z  databáz  a  informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.azdslovakia.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; https://dataprotection.gov.sk mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.


Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv  - zamestnanci

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv  - zákazník, dodávateľ, návšteva