•  
AŽD Košice

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

V období rokov 2001 – 2014 sme realizovali nasledovnú výstavbu priecestí typu PZZ-RE/SK. Jednalo sa o dodávku a montáž vonkajších prvkov (výstražník, závora, telefónny objekt, počítač náprav, priecestník) a vnútorných prvkov ( reléové skrine, dobíjač, bezúdržbové batérie) priecestného zabezpečovacieho zariadenia vrátane realizácie elektrickej prípojky z verejnej elektrickej siete alebo zo siete železničnej energetiky.

Veľké Kozmálovce v km 10,646 trate Hronská Dúbrava – Levice.
Zvolenská Slatina v km 204,914 trate Zvolen – Fiľakovo. Zároveň sa uskutočnila obnova priestorov pre umiestnenie zariadenia.
Čakajovce v km 43,540 a km 43,677 trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky.

Turček v km 266,464 trate Kremnické Bane - Horná Štubňa.
Kremenisko v km 266,914 trate Kremnické Bane - Horná Štubňa.
Križovany nad Dudváhom v km 6,842 trate Trnava – Sereď.
Jalovec v km 11,475 trate Horná Štubňa – Prievidza.
Breznička v km 12,110 a km 12,873 trate Utekáč – Lučenec.
Poltár v km 18,284, km 19,032, km 19,187 a km 19,439 trate Utekáč – Lučenec. Zároveň sa uskutočnila aj modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Poltár.

Zelené v km14,873 a km16,127 trate Utekáč – Lučenec.
Zlatno v km 29,376 trate Utekáč – Lučenec.
Radzovce v km 140,645 trate št. hranica MR – Fiľakovo.
Šiatorská Bukovinka v km 136,632 a km 137,298 trate št. hranica MR – Fiľakovo.

Kamenín v km 11,297 a km 11,730 trate Levice – Štúrovo.
Nováky v km 19,880 trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky.
Bánovce nad Bebravou v km 17,115 trate Chynorany – Trenčín.
Kalinovo v km 9,017 trate Utekáč – Lučenec.
Malá Tŕňa v km 41,824 (Zv.41) trate Michaľany - Slovenské Nové Mesto. Zároveň sa uskutočnila dodávka a montáž zariadenia TEDIS, dodávka a montáž optických zariadení na PZZ v km 41,824 a v ŽST Slovenské Nové Mesto.

Slovenské Nové Mesto v km 36,024 a 36,668 trate Čierna nad Tisou – Košice. Zároveň sa uskutočnila dodávka a montáž zariadenia TEDIS, sanácia podvalového podložia, dodávka a montáž celogumenej priecestnej konštrukcie, dodávka a montáž vonkajších a vnútorných prvkov staničného zabezpečovacieho zariadenia.
Tvrdošín v km 50,960 trate Trstená – Kraľovany.

Mužla v km 172,292 trate Bratislava – Štúrovo, zároveň sa uskutočnila dodávka a montáž dopravného značenia, sanácia podvalového podložia, dodávka a montáž celogumenej priecestnej konštrukcie. Na tejto stavbe prebieha overovacia prevádzka výstražníka AŽD v prevedení LED a záznamového zariadenia MEDIS od 28.01.2014.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby