•  
AŽD Košice

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Stavba predstavuje riešenie modernizácie jedného železničného uzla (ďalej len „uzol Žilina“), ktorého súčasťou sú: Úsek Strážov – Žilina, ŽST Žilina, Úsek Žilina – Budatín, Úsek Žilina – Varín, Žilina – Teplička, ŽST Varín, Úsek Varín – Strečno.
Stavba  rieši modernizáciu železničného uzla  Žilina od  sžkm 199,200 trať Púchov-Žilina,  od sžkm 251,109 trate Žilina-Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina-Vrútky. 
V sžkm 199,200 priamo nadväzuje na stavbu modernizácie železničnej trate Púchov – Žilina a v sžkm 251,109 na stavbu modernizácie Žilina – Krásno nad Kysucou.
Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere východ – západ a 2,3 km v smere sever – juh. Obsahuje 4 jestvujúce železničné stanice Žilina – zriaďovacia stanica, Žilina – osobná stanica, Žilina – Teplička, a Varín začlenené do „uzla Žilina“.
V smere  západ  – východ  medzi  Strážovom  a lokomotívnym  depom  nová  trasa  prechádza  cez  už nevyužívanú zriaďovaciu stanicu Žilina – zriaďovacia stanica. Ďalej v smere na Košice prechádza cez územie jestvujúcej osobnej stanice a pokračuje v pôvodnej trase dvojkoľajnej trate cez ŽST Varín a končí pred zastávkou Strečno. Dotýka sa a čiastočne zasahuje do koľajiska novej zriaďovacej stanice Žilina – Teplička.
V smere na sever od lokomotívneho depa, trať prechádza cez rieku Váh v trase pôvodnej železničnej trate okolo  Budatínskeho  hradu  a končí  – napája  sa  na zmodernizovaný  úsek  trate  Žilina  – Krásno  nad Kysucou.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby