•  
AŽD Košice

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Predmetom tohto prevádzkového súboru (PS) je vybudovanie nového SZZ 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu
elektronické stavadlo s počítačovým ovládacím pracoviskom, ktoré bude riadiť jazdu vlakov a posunových dielov
v Lužianky TIP.
Nové elektronické stavadlo bude umiestnené v stavadlovej ústredni (SÚ).
Pohyb vozidiel v rámci stanice bude riadený novými svetelnými návestidlami vchodovými, odchodovými
a zriaďovacími. Výhybky budú zabezpečené podľa TNŽ 34 2620 novými rozreznými elektromotorickými prestavníkmi
s čeľusťovými závermi (betónové pražce).
Napájanie SZZ bude prostredníctvom zálohovaného zdroja neprerušovaného napätia UPS.
Voľnosť staničných koľají a prislúchajúcich výhybkových úsekov bude zisťovaná počítačmi osí ACS 2000. V stanici
a priľahlom traťovom úseku nebude zriadené dodatočné kódovanie.
Ovládanie zariadenia bude z dopravnej kancelárie (DK). Miestna kabelizácia k vonkajším prvkom bude nová.
Nové SZZ bude priamo prepojené s novým traťovým zabezpečovacím zariadením (TZZ) 3. kategórie priľahlého
medzistaničného úseku. V medzistaničnom úseku ŽST Lužianky – Lužianky TIP bude vybudované nové TZZ typu
automatické hradlo AHP-03 (obvody TZZ v Lužianky TIP sú súčasťou tohto PS).

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby